thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

ANBI

ANBIlogowsANBI-GEGEVENS WEBSITE NIEUWENDAMMERKERK

De Nieuwendammerkerk is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam*. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Nieuwendammerkerk worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

*Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.

Onze RSIN-gegevens

Giften aan de Nieuwendammerkerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u hier: https://www.protestants.amsterdam/geldzaken/anbi.html

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk.

Algemene gegevens

Naam: Nieuwendammerkerk

telefoonlogows020 6372310 (Nieuwendammerkerk)

Postadres: Brede Kerkepad 6-8

Postcode en plaats: 1023 BH Amsterdam

Website: www.nieuwendammerkerk.nl

FBnwlogows nieuwendammerkerk

 twitterNWLOGOws@Kerknieuwendam

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Nieuwendammerkerk ligt bij de kernraad Nieuwendammerkerk die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente; zij zijn gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van de Protestantse Kerk Amsterdam kunt u vinden in Beleidskader 2011-2016: https://www.protestants.amsterdam/over-ons/visie-en-missie.html

De gemeente van de Nieuwendammerkerk is samen met 2 andere gemeenten in Noord, de Bethelkerk en de Ark (Midden Noord) onderdeel van de WAN, wijkgemeente Amsterdam-Noord.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

Doelstelling/visie van de Nieuwendammerkerk

Het is onze taak als gemeente binnen de PKA de liefde van God beschikbaar te maken voor de stad. We zijn een open en missionaire gemeente. Als gemeente vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar, het geloof samen te vieren en daarover het gesprek aan te gaan. Veel vrijwilligers zijn actief in het kerk- en buurtwerk en in verzorgings- en ziekenhuizen. Daarnaast zoeken we op verschillende manieren de andere bewoners en organisaties in Amsterdam-Noord op.

Alle gemeenteactiviteiten staan reeds open voor buitenstaanders en verder contact met niet-kerkelijken en andersgelovigen, buurt, politiek, cultuur in Amsterdam-Noord. Wij zoeken naar manieren om diegenen die lid zijn van onze kerk, maar zich niet meer betrokken voelen of aanwezig zijn bij activiteiten, te bereiken met de boodschap van het Evangelie en de gemeenschap van de Nieuwendammerkerk. Wij willen graag hen in onze wijk die niets tot weinig van het christelijk geloof weten benaderen en hen informatie en contact aanbieden. Hierin zijn ook jongeren een bijzondere doelgroep.

Dit alles is een toevoeging aan bestaand werk en concurreert op geen enkele wijze hiermee. Zó werkt de Nieuwendammerkerk aan vernieuwing, opbouw en groei.

Informatie zie: http://www.nieuwendammerkerk.nl/activiteiten

Voorgenomen bestedingen

Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. 

Toelichting

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.

Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij. Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.

Verkorte staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBIcijfersNdKws

  • voorgNoord2012ws
  • hillietogaws
  • toga3ws
  • eritreazangws
  • bijbelquiz
  • musical2ws
  • peteroporgel
  • nieuwetuinws