thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Diaconie Nieuwendam

Gemeentekern Nieuwendam

a. Amnesty International

In de periode van september t/m juni kunnen maandelijks – na afloop van de kerkdienst tijdens het koffiedrinken – brieven van AI worden meegenomen om te versturen. Afhankelijk van wanneer de voorbeeldbrieven binnenkomen is dit de 2e, 3e of 4e zondag van de maand. In het verlengde hiervan wordt ook meegedaan aan de Paasgroetenactie van AI, KiA, Justitiepastoraat en Epafras. Een paar weken voor Pasen worden kaarten met daarop een paaswens verstuurd aan gevangenen in Nederland en in buitenlandse gevangenissen, alsook aan gewetens- en politieke gevangenen.

b. ZWO-activiteiten

Wordt later nader toegelicht.

c. Autovervoer kerkdiensten

Bedoeld voor gemeenteleden die niet of moeilijk zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor de Kimme-bewoners rijdt hiervoor het bewonersbusje van De Kimme met gemeenteleden-chauffeurs. Voor gemeenteleden in de wijk rijden er gemeenteleden-autobezitters. Contactpersoon: Hr. Wim Gortzak,

d. Individuele hulpverlening

Dit vindt doorgaans plaats op verwijzing door predikanten en/of de pastoraatswerkgroep. Een taak voor alle diakenen in de gemeentekern Nieuwendam.

e. Kerst-/paasbijeenkomsten voor (oudere) gemeenteleden. Nadere informatie bij Lenie Boterman en Geertje Kuut.

Op persoonlijke titel zijn individuele gemeenteleden betrokken bij Kerk en Buurt Noord bijv. als gastvrouw in de Huiskamer of lid Ondersteuningsfonds, bij kerkdiensten in verpleeghuis "De Die" en bij bewonersactiviteiten in "De Kimme".

Contact diaconie Nieuwendammerkerk: Nieuwendammerkerk, 020-6372310

 

Wijkdiaconie

Protestantse Wijkdiaconie Amsterdam-Noord

a. Kerstactie

In de decembermaand wordt aan gemeenteleden en anderen met wie wij contacten hebben en die een extraatje wel kunnen gebruiken, een gift gegeven. De meeste namen en adressen komen via het pastoraat bij de diakenen terecht. De Wijkdiaconie Noord voert hiervoor in het najaar zelf actie binnen de gemeente; daarnaast doneert PROSAN (fonds paters Augustijnen) aan de Wijkdiaconie een bedrag ter verdeling. 

b. Bustocht 65+

Jaarlijks – meestal in september – wordt voor gemeenteleden van 65 jaar e.o. een bustocht georganiseerd. Hiertoe is door de Wijkdiaconie indertijd een commissie ingesteld. Voor Nieuwendam zijn dit: Bep Kok en Gé Nijdam.

Bijzondere collectedoelen

a. HA-project

Voor de bestemming van de HA-collecten wordt per twee jaar door de Wijkdiaconie een project gekozen. In de periode 2013 t/m 2015 is de collecte bij het Heilig Avondmaal bestemd voor het project in Guatemala dat strijdt tegen kinderarbeid en dat projecten ondersteunt voor kinderen om met werken te stoppen en onderwijs te gaan volgen.

b. Eigen Wijkproject

Jaarlijks worden door de Wijkdiaconie drie collecten "Wijkdiaconie" bestemd voor specifieke doelen. 

c. Project 40-dagen tijd

Eveneens jaarlijks wordt door "Kerk in Actie" een thema voor de 40-dagen tijd gekozen en op allerlei manieren uitgewerkt.De Wijkdiaconie Noord promoot, dat in de drie gemeentekernen van Noord hier ieder jaar mee wordt gewerkt. De wijkdiaconale collecten in deze periode worden dan ook bestemd voor projecten met dit thema.

 

  • bijbelquiz
  • nieuwetuinws
  • voorgNoord2012ws
  • musical2ws
  • eritreazangws
  • toga3ws
  • hillietogaws
  • peteroporgel